Про послугу

Незалежна фахова експертиза – це експертне дослідження фактичних обставин, що склалися в господарській діяльності замовника, який потребує спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, шляхом встановлення причинно-наслідкових зв’язків стосовно подій, що вже відбулися та їх можливих наслідків.

Мета послуги — формування фахової точки зору за результатами експертного дослідження фактичних обставин, що склалися в господарській діяльності замовника, експертами різних наукових спеціальностей у різних галузях наук шляхом застосування ними спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, якими вони володіють для спільного вирішення поставленого замовником послуги завдання.

Результат послуги — експертний висновок, оформлений на бланку ТОВ «НФЕ», підписаний експертом (експертами), що його склав (склали), прошитий і пронумерований, завірений уповноваженою посадовою особою (гриф "Засвідчую") і печаткою ТОВ «НФЕ». Залежно від предмету дослідження у відповідній сфері наукової та науково-технічної діяльності експертні висновки оформлюються як: комплексні наукові висновки, науково-правові висновки, науково-технічні висновки та інші.

Експертний висновок надається замовнику для прийняття компетентною особою відповідного рішення у разі потреби для цього спеціалізованих правових та/або спеціальних знань.

Експертний висновок є приватним замовленням замовника, складеного з урахуванням фактичних обставин, повідомлених ним у своєму замовлені та наданих документів на підтвердження таких обставин. Замовник несе тягар відповідальності за достовірність наданих документів і повідомленої ним інформації.

Особисті немайнові права

Особисті немайнові права на форму експертного висновку, яка розроблена для уніфікації оформлення результатів незалежної фахової експертизи, належать ТОВ «НФЕ»; на результати експертного дослідження, викладені в експертному висновку, належать експерту (експертам), творчою працею якого (яких) вони створені, а саме: право на визнання авторами, право перешкоджання будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди, честі чи репутації автору та інші, передбачені законодавством України ( стаття 438 Цивільного кодексу України).

Майнові права

Майнові права на результати експертного дослідження, викладені в експертному висновку, а саме: право на використання; виключне право дозволяти використання; право перешкоджати неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання та інші, передбачені законодавством України, належать замовнику послуги (стаття 440 Цивільного кодексу України).

contract-img

Незалежна фахова експертиза ТОВ «НФЕ» проводиться на підставі договору про надання послуг, укладеного між замовником та ТОВ «НФЕ».

Експертний висновок використовується для:

Отримання фахової точки зору в ситуаціях, щодо яких відсутня чітка регламентація в договорах і законодавчих документах.

Доведення контрагентам правильність своєї правової позиції і вирішити питання шляхом досудового врегулювання.

Оцінки ризиків перед ухваленням стратегічних і управлінських рішень, знизити ризик допушення критичних помилок.

Ініціювання припинення зобов’язання через неможливість його виконання, у зв’язку з особливими обставинами, за яку не відповідає жодна зі сторін.

Отримання обґрунтування істотної зміни обставин, яку сторони не могли передбачити при укладанні договору. І на основі цього вести перемовини з контрагентами.

Перевірки своєї правової позицію перед тим, як звертатись до суду при порушенні ваших прав. Або отримати додаткові аргументи при розгляді питання в судовому порядку.

Збереження коштів, часу і ділову репутацію в нестандартних ситуаціях, які потребують залучення стороннього експерта.

Вартість експертизи

Вартість незалежної фахової експертизи визначається на договірних засадах. Формується залежно від декількох факторів:
  • категорії експертизи (звичайна, термінова, складна, нескладна)
  • вартості однієї експертогодини, визначеної у встановленому порядку на поточний рік
  • нормативної та фактичної тривалості
  • накладних витрат ТОВ «НФЕ», витрат для сплати встановлених законодавством України податків.

Строки експертизи

Експертиза здійснюється в розумний строк, необхідний для її проведення, враховуючи категорію експертного дослідження. Від 1 до 10 робочих днів.

Алгоритм нашої з вами співпраці

1
Замовлення на послугу

Представник замовника передає ТОВ «НФЕ» замовлення на послугу, відправляючи його на nfe@nfe.org.ua або передаючи в паперовому вигляді.

2
Реєстрація замовлення та визначення експертів

Стосовно поставленого завдання в замовлені визначаються експерти, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю, та спеціалізовані правові та/або спеціальні знання для його вирішення.

3
Встановлення договірних відносин

Після з´ясування всіх подробиць, узгодження ціни і термінів виконання послуги ми заключаємо договір.

4
Експертне дослідження

Ставимо завдання експертам та координуємо його виконання. Отримані матеріали від експертів узагальнюємо шляхом підготовки проекту експертного висновку.

5
Видача експертного висновку

Підписаний та оформлений експертний висновок видається замовнику разом з актом здачі-приймання і пакетом документів.

6
Відслідковування практичного застосування наших експертиз

Періодично отримуємо інформацію від замовників щодо того, як були застосовані наші експертні висновки. які проблеми і задачі були вирішені за їх допомогою. Готуємо наукові публікації на основі досліджень.

form-logo

Ми готові відповісти на будь-які ваші питання

Натискаючи на кнопку, ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності і даєте згоду на обробку персональних даних

iso-img agreement-img agreement-img

Політика конфіденційності

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 1.1.1. «Администрация сайта Интернет-магазина (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени Название организации, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 1.1.5. «Пользователь сайта Интернет-магазина (далее ? Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина. 1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Использование Пользователем сайта Интернет-магазина означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Интернет-магазина. 2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернет-магазина Название магазина. Интернет-магазин не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина. 2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина. 3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа для приобретения Товара. 3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте интернет-магазина Название магазина в разделе Название раздела и включают в себя следующую информацию: 3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 3.2.2. контактный телефон Пользователя; 3.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 3.2.4. адрес доставки Товара; 3.2.5. место жительство Пользователя. 3.3. Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"): IP адрес; информация из cookies; информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); время доступа; адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; реферер (адрес предыдущей страницы). 3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернет-магазина, требующим авторизации. 3.3.2. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей. 3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности. 4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина может использовать в целях: 4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с Название интернет-магазина. 4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина. 4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества. 4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем. 4.1.6. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи. 4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии Заказа. 4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем. 4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина. 4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина. 4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг. 5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина «Название магазина», включая доставку Товара. 5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Пользователь обязан: 6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом интернет-магазина. 6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации. 6.2. Администрация сайта обязана: 6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности. 6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности. 6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта. 7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать указать раздел сайта интернет-магазина 9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу www. адрес магазина.